понеділок, 26 березня 2018 р.

Творчий звіт


                                     Творчий звіт

майстра виробничого навчання
Ігнац Клари Федорівни
         За час роботи    з  моменту останньої  атестації   з 2015 по 2018 р.р. виконувала   функції майстра виробничого навчання з професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир (в банку)», проводила уроки виробничого навчання з даної професії; куратор групи № 12; завідувач кабінетом № 28.
         Важливе значення для глибокого засвоєння програмного матеріалу з виробничого навчання бухгалтерського обліку має взаємозв’язок теорії з практикою До кожної теми виробничого навчання  розроблено систему завдань  для обговорення і самоконтролю, а також перелік проблемних ситуацій для розвитку творчого мислення учня, навичок взаємно зіставляти і аналізувати проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, економіки, статистики. Перелік зазначених питань та проблемних ситуацій використовуються для проведення письмового контрольного опитування.    Наприклад:
1.    Аргументовано пояснити порядок відображення операцій на рахунках
2.    Яке контрольне і пізнавальне значення подвійного запису?
3.    Які види бухгалтерських проводок вам відомі?
4.    Як вони впливають на результати господарської діяльності, і чи  
     порушують принцип подвійного запису?
5.    Теоретично і практично обґрунтувати метод подвійного запису  і інші…..
       Методи навчання – це способи і прийоми спільної діяльності викладача, майстра та учнів, завдяки яким учні оволодівають знаннями, уміннями і навичками, професійною майстерністю, розкривають творчі здібності. Позитивні результати досягаються  тоді, коли зусилля викладача. майстра виробничого навчання на уроках підкріплюються самостійними зусиллями учнів у засвоєнні змісту навчання. Добір методів залежить не тільки від мети і змісту навчання, а й від численних інших причин, зокрема від специфічних особливостей професій, кваліфікаційної характеристики з професії «Обліковець», рівня попередньої професійної підготовки і віку учнів, умов навчально – виробничого процесу. Крім того вибір методів визначається кваліфікацією і досвідом викладача, майстра виробничого навчання.
        В своєму досвіді я використовую словесні, наочні і практичні методи в комплексі. Враховуючи специфіку професії «Обліковець», на практиці  дуже поширений синтез двох методів навчання  пояснення + демонстрація на стендах і таблицях, зразках документів.
          В Державних стандартах надається велике значення взаємозв’язку теоретичного навчання із виробничим. В теоретичному курсі відводиться більше третини часу для проведення лабораторно-практичних робіт, що дає можливість співпрацювати викладачам і майстрам виробничого навчання на головну мету – підготовку кваліфікованих робітників.
       До кожного уроку виробничого навчання розроблені інструкційні картки. Доцільно ознайомити учнів зі змістом інструкційної картки раніше, щоб вони краще підготувалися до роботи і раціонально використали час.  
       Деякі виробничі завдання пропонуються в комплексному поєднанні теоретичного навчання і виконання практичних робіт. Вони виконуються фронтально всією групою. У вступному інструктажі пояснення матеріалу, а  в поточному - закріплення його на прикладі з паралельним діалогом між учнями і майстром.
       При актуалізації опорних знань доцільно використовувати тести, тематичні кросворди, взаємоконтроль між учнями.
       Контрольно – перевірочні уроки проводяться переважно в кінці вивчення теми.
Для роботи пропонуються  тематичні контрольні завдання 4 – х рівнів окремо для кожного учня. Це дає можливість виявити  рівень знань у групі використовуючи  такі форми і методи навчання, а також  виявляє  типові помилки на які необхідно звернути увагу в майбутньому. Практика показує, що учні які не впорались із завданням з першого разу мають бажання підвищити свій рівень і з задоволенням  виконують додаткові завдання.
        Практичні заняття наведені в досвіді і запропоновані учням, покликані конкретизувати і закріпити теоретичні знання, виробити в учнів навики у використанні цих знань на практиці, розвинути в них ініціативу, вміння самостійно орієнтуватися в додатковому матеріалі. В процесі занять викладач знайомить  з методикою рішення практичних задач і ситуацій, визначає на скільки засвоєний матеріал, викладений в лекції, організовує самостійну роботу учнів.
         З метою належної організації  методики проведення виробничого навчання, навчальна програма складається з 8 тем. Для кожної теми відведено окремо папку з методичними розробками і роздатковим матеріалом , зразками документів і бухгалтерських проводок. Кожне завдання складається із завдань, об’єднаних в такі блоки: термінологія; стандарти, нормативна база; лекційний матеріал; документування операцій; господарські операції; ситуації і розрахунки: тематична задача; вправи на повторення; тести; наскрізні завдання.
        До термінів включені загально – вживані поняття, які зустрічаються в національних стандартах бухгалтерського обліку. При виконанні вправ для засвоєння термінології з бухгалтерського обліку використовується шаблон – таблиця, у якій ліворуч проставити номери, а праворуч – літеру , за якою закріплене правильне визначення.
           Усім обліковцям відоме правило, що без документу немає проводки. Заповнюючи первинні документи, потрібно користуватись  затвердженими в установленому порядку бланками та формами завдання. Завдання на оформлення документів складені таким чином, що дані беруться з додатків, де наведені усі основні реквізити підприємства. У випадку, якщо не вистачає окремих даних, їх пропонує викладач або учень визначає самостійно.
       Набуваючи вмінь і навичок у складанні бухгалтерських проводок, потрібно завжди розуміти економічну суть господарської операції, що здійснилася. Завдання під рубрикою «Ситуації, розрахунки» наближають учнів до практичного аспекту питання, що вивчається.
       Тематична задача навчить учнів не тільки складати господарські операції та робити бухгалтерські розрахунки, але і заповнювати облікові регістри та Головну книгу. Узагальнюючим контролем знань і умінь учнів є вправи на повторення та тестові завдання . учні намагаються розв’язувати їх без підглядання в конспект або підручник.
       Завершальним етапом вивчення курсу виробничого навчання з бухгалтерського обліку є комплексні контрольні завдання, які пропонуються по варіантах для кожного учня окремо.
    Метою таких завдань є :
·        закріпити теоретичні знання на практиці;
·        підготувати учнів до виробничої практики на підприємстві;
·        виховувати в учнів інтерес до обраної професії;
·        виховувати в учнів дисципліну і відповідальність за виконання 
·        завдань, операцій, розрахунків ;
·        дотримуватися морально-етичних норм поведінки, етики ділового спілкування в умовах виробничого навчання і  виробничої практики;
·        виявити знання учнів в засвоєнні програмового матеріалу.
        Комплексні контрольні завдання – це перелік формалізованих завдань, вирішення яких потребує уміння застосувати інтегральні знання, знання програмного матеріалу з курсу «Бухгалтерський облік».
       Через комплексні контрольні завдання висвітлені питання, пов’язані з  теоретичними основами обліку:
а) предмет і метод обліку;
б) питання пов’язані з порядком і організацією обліку на підприємстві і в установі;
в) облік касових і банківських операцій;
г) облік господарських процесів (постачання, виробництво, реалізація)і розрахунків ;
д) визначення фінансових результатів діяльності;
е) складання звітності тощо.
           Комплексні контрольні завдання складаються із  різнорівневих тестових завдань в яких , при виконанні роботи, кожний учень повинен застосувати знання і вміння набуті за весь курс вивчення бухгалтерського обліку, а саме:
            На основі даних про стан господарських засобів і джерел станом на певну дату учні повинні здійснити весь обсяг бухгалтерських методів і прийомів за певний період часу (місяць, квартал, півріччя, рік).
1.     Скласти початковий баланс.
2.     Відкрити синтетичні і аналітичні рахунки (субрахунки).
3.     На основі первинних документів сформулювати господарські операції,
і зробити контировку документів.
4.     Оформити журнал господарських операцій.
5.     На основі журналу реєстрації здійснити записи на рахунках синтетичного і аналітичного обліку.
6.     Скласти оборотні відомості за синтетичними і аналітичними рахунками.
7.     Скласти кінцевий баланс і Звіт про фінансові результати.
8.     Проаналізувати стан господарської діяльності фірми, рентабельність і доцільність саме такої діяльності.
Такий об’єм роботи дає можливість  учням  поєднати теоретичні знання при виконанні практичної роботи.
     З досвіду роботи  спостерігається тенденція до зростаючого інтересу учнів за такою методикою виконання робіт, учні бачать результат своєї роботи .
В повному обсязі самостійно виконати такі роботи здатні до 30-35% учнів.
 До 40% учнів виконують такі роботи з допомогою викладача або майстра виробничого навчання. Інші 25-30% виконують завдання з 1 по 6 завдання, і, відповідно отримують нижчі бали при атестації.
       Будемо пам’ятати, що успіх  до нас прийде тільки у випадку регулярних та наполегливих занять.
      Для кращого засвоєння програмового матеріавлу виробничого навчання  приділяю значну увагу систематизації програмового матеріалу, використовую інформаційно-комунікаційні технології навчання. Постійно працюю над вдосконаленням та доповненням власних методичних напрацювань, схвалених навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Закарпатській області – практикуму для уроків виробничого навчання,  збірника інструкційно-технологічних карт до уроків виробничого навчання з професії обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.
Своїм пріоритетним завданням у підготовці майбутніх фахівців вважаю формування таких знань,вмінь і навичок які сприятимуть їх конкурентоспроможності на ринку праці.
Вчасно готую матеріали для проведення директорських контрольних робіт, конкурсів фахової майстерності.  Середній рівень навчальних досягнень учнів    7,5 б. 
         Створила особистого веб-блог, у якому відображені всі напрацювання та досягнення  в між атестаційний період, а саме:
-                     доповнила та доопрацювала посібник «Уроки виробничого навчання з професії обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» (2011 р.) у зв’язку зі змінами  кількості годин у Типових навчальних програмах;
-                     доповнила та доопрацювала практикум для проведення уроків виробничого навчання інструкційними картами;
-                     розробила інструкційні карти для проведення уроків виробничого навчання з професії касир ( в банку);
-                     розробила методичні рекомендації для організації та проходження виробничої практики в банківських установах для учнів з професії касир (в банку).
-                     розробила різнорівневі тестові завдання для підсумкового контролю знань учнів з професії обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;
-                     розробила комплект практичних завдань для самостійної роботи учнів з професії касир (в банку);
-                     розробила комплексні контрольні завдання з професії обліковець з реєстрації бухгалтерських даних,
-                     підготувала різноплановий роздатковий матеріал для проведення уроків виробничого навчання.
Як куратор групи проводжу виховну роботу, готую бесіди, години спілкування, екскурсії , постійно співпрацюю з батьками учнів.


        

Немає коментарів:

Дописати коментар

Творчий звіт

                                     Творчий звіт майстра виробничого навчання Ігнац Клари Федорівни          За час роботи       з ...